Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Základní údaje

Provozovatel obchodu: Rapton s.r.o

Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Ing. Tomáš Hofman

Sídlo společnosti: Sokolská 591, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO: 04056621

DIČ: CZ04056621

Zapsána: u rejstříkového soudu C 35676 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

 

Dodavatel zboží Rapton s.r.o

(dále jen Dodavatel)

Sídlo společnosti: Sokolská 591, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO: 04056621

DIČ: CZ04056621

 

Zapsána: u rejstříkového soudu C 35676 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

 

 

Bankovní spojení:

ČSOB, číslo účtu 270112416 / 0300

 

 

  1. Všeobecná ustanovení

1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě chemietoumyje.cz

(dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Rapton

s.r.o (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li

smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským

zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve

znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy

obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a

obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém

jazyce.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi

dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.chemitoumyje.cz

Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti

předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem

před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.

Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není

přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření

smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě chemietoumyje.cz a

kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je

tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

  1. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je nabízeno dodavatelem

k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku

včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží

zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

 

2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového

obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na

uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno

zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost

kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží

jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

 

2.3. Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka o přijetí této objednávky

elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Dodavatel je vždy oprávněn

v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané

náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například

písemně či telefonicky). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí

nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva

mezi prodávajícím a zákazníkem

 

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku

v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na

telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.5. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit

údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je

možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

 

  1. Platební podmínky a cena zboží

3.1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu

dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

 

3.2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti

využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před

dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována,

je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém

dokladu hodnota zálohy odečtena.

 

Způsoby plateb:

platba v hotovosti při převzetí zboží

možnost uskutečnění platby na účet u ČSOB. Číslo účtu je 242069860 /0300.

 

3.3. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené

s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále

kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně

s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek

kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

 

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat.

 

3.6. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu.

Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel zašle

kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

  1. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností

dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 5 pracovních dnů pokud je

materiál skladem. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru

je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání

předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace

předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. Zásilka se

zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a

záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá

záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura.

Daňový doklad (fakturu) Vám následně zašleme na emailovou adresu uvedenou v

objednávce, doporučujeme Vám proto email uvádět.

 

4.2. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České

Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní

způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a

podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách Kasa.cz v sekci "doprava".

 

4.3. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží

bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné

skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme

zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby.

Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

 

4.4. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje,

že zásilka není mechanicky poškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a

u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.

4.5. Společnost Rapton s.r.o. si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby

pověřené k odběru

zboží a to při osobním odběru v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím

placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se

splatností.

 

  1. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky

24 hodin po jejím uzavření a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky

(608883119) nebo na emailu info@rapton.cz.

5.2. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele. V případě nákupu v

rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní

smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej neřídí Občanským zákoníkem, ale Obchodním

zákoníkem, který tuto možnost nezmiňuje.

 

5.3. Kupující bere na vědomí, že dle § 53 odst. 8 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších přepisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od

5.4. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.3. či o jiný případ, kdy nelze od kupní

smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákona

právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání

důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny

dodavatele či na adresu elektronické pošty info@rapton.cz.

 

5.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do deseti (10)

pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení

odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž

oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícímu.

 

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno,

opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu

škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně

započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být

považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Dodavatel

má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od

kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a

kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

 

5.8. Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit

objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se

výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně

zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v

ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, a jiné

zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně

kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již

část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo

adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů

od storna objednávky ze strany prodávajícího.

  1. Odpovědnost za vady, záruka, rozpor s kupní smlouvou

6.1. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat návod k použití

a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí,

že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci

svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

6.2. Při prodeji zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců není li uvedeno v technickém listě

jinak. V případě prodloužené V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list

daňový doklad – faktura.

 

6.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně

záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména

ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

 

6.4. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou

zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a

užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem

popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné

vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v

tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro

použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

6.5. Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění

vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze

vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží,

má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vady

odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží,

má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o jiné

vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z

kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

6.6. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále

jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez

zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku

kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může

kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí,

pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní

smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců

ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to

neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

6.7. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dodavatel za vady,

které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 

6.8. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do

této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k

odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu,

nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s

kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva,

jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u

dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. V případě oprávněné reklamace má zákazník

právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v

souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na

náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá

nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele

nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že

se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

  1. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,

adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická

osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní

údaje“).

 

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace

práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání

informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 

7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně

a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých

osobních údajích.

 

7.5. Údaje o Vaší činnosti, o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží,

vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány

třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě

neautomatizovaným způsobem.

 

7.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se

jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

7.7. V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních

údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu

se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,

může:

 

7.8.1. požádat dodavatele o vysvětlení

7.8.2. požadovat, aby dodavatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o

blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího

podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li dodavatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu

osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým

podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

7.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel

povinen tuto informaci předat.

 

7.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo

podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním

obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího.

 

7.11. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním

obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu

na info@rapton.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

  1. 12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

7.13. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo

podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním

obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

7.14. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup

na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž

by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle

předchozí věty kdykoliv odvolat.

  1. Závěrečné ustanovení

8.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo

se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se

neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho

ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či

obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

8.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v

elektronické podobě a není přístupná.